+38 067 569 61 50

moc.yekpalc%40ofni

Документи та договори оферти

Адреса

вул. Миколи Гоголя 38м. ПолтаваПолтавська областьУкраїна

Телефони

E-mail

Фінанси:moc.yekpalc%40scodСлужба підтримки:moc.yekpalc%40troppusВідділ продажів:moc.yekpalc%40ofni

 • Загальний договір надання послуг

  ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) про надання послуг у сфері інформатизаціїЦей Договір, в якому одна сторона Товариство з обмеженою відповідальності Клапкей, в особі Голови правління Стужука Сергія Васильовича, що діє на підставі статуту та який є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері інформатизації. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.
  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
  1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
  1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору та додаткових угод в повному обсязі шляхом акцептування.
  1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
  – факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://clapkey.com/;
  – оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://clapkey.com/;
  – письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://clapkey.com/.
  1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
  1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.
  2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
  «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://clapkey.com/pages.php?page=offer/.
  «Додаткова угода до Договіру публічної оферти» - публічні договіри, зразки яких розміщені на Веб-сайті https://clapkey.com/pages.php?page=legal
  «Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
  «Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації (а саме – послуги з доставки даних від інших хмарних сервісів Замовнику), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця http://simplit.io/.
  «Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://clapkey.com/ та акцептувала даний Договір.
  «Виконавець» - суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.
  «Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.
  3. Предмет договору.
  3.1. Виконавець зобов‘язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги, послуги з програмування, послуги з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (далі - послуги), а Замовник зобов‘язується прийняти та оплатити надані послуги на умовах даного договору.
   
  4. Порядок надання, здачі та приймання послуг.
  4.1. Замовник надає засобами електронного зв’язку Виконавцю заявку на виконання робіт.
  4.2. Виконавець на основі заявки створює специфікацію з переліком і обсягом робіт чи послуг та передає на затвердження Замовнику.
  4.3. Виконавець починає виконання робіт чи надання послуг після отримання підписаної Замовником специфікації.
  4.4. Обсяг робіт визначається кількістю годин роботи кваліфікованого спеціаліста Виконавця і оплачується згідно умов п.п 6.1
  4.5. Датою надання послуг вважається дата, що вказана в актах здачі-приймання наданих послуг.
  4.6. Замовник протягом 5-х днів з дня отримання акту здачі-приймання наданих послуг (робіт) зобов‘язаний відправити Виконавцю підписаний акт, або мотивовану відмову від прийому послуг.
  4.7. В разі мотивованої відмови Замовника сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та строками їх виконання.
  4.8. Якщо в процесі виконання або приймання послуг Замовник (Виконавець) виявить необхідність доробок, не обумовлених специфікацією, або що виникли з причин, що не залежать від Виконавця, то ці послуги надаються за додатковою заявкою з обумовленням строків надання та їх вартості.
  5. Обов’язки сторін.
  5.1. Виконавець зобов’язується:
  1. Надавати послуги, що передбачені п.3.1. даного договору в строки, погоджені із Замовником.
  2. Надавати послуги з використанням власного обладнання та інших технічних засобів.
  3.У разі відмови від виконання замовленої послуги невідкладно проінформувати про це Замовника з виплатою нанесених йому збитків.
   
  5.2. Замовник зобов’язується:
  1. Приймати надані послуги у Виконавця та при відсутності заперечень до якості послуг підписати акт здачі-приймання послуг не пізніше трьох днів після його отримання від Виконавця.
  2. Сплатити послуги Виконавця в порядку та на умовах, передбачених розділом 4 даного договору.
              3. У разі відмови від замовленої послуги невідкладно проінформувати про це Виконавця з виплатою нанесених йому збитків.
          4. Передавати доступи до обладнання, серверів, web-порталів за вимогою Виконавця
   
  6. Ціни та порядок розрахунків.
  6.1. Оплата послуг проводиться Замовником шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця двома етапами:
                  1. 50 % передоплати за кожним рахунком-фактурою протягом строку його дії.
                  2. 50 % на протязі 3-х робочих днів з моменту підписання акту виконаних робіт. Рахунок надається після отримання затвердженої специфікації
  6.2. В разі оплати на сайті https://clapkey.com шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця 100% авансом.
   
  7. Відповідальність сторін.
  7.1. За невиконання (чи неналежне виконання) вказаних у Договорі умов та зобов’язань сторони несуть відповідальність згідно вимог діючого законодавства України.
  7.2. У випадку порушення встановлених договором строків надання послуг Виконавець сплачує Замовнику за кожний день прострочення виконання зобов’язання штраф в розмірі 0,05 % від вартості не наданих послуг, але не більше 10% цієї суми. Водночас, Виконавець не несе відповідальності за затримки, спричинені діями чи бездіяльністю Замовника.
  8. Обставини непереборної сили (форс-мажор).
  Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо це відбулось внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) та доведуть, що невиконання зобов’язань було викликано перешкодою поза межами їх контролю після укладання даного договору, яку навіть уважна сторона не могла б передбачити. Факт наявності форс – мажорних обставин підтверджується відповідним документом Торгово – промислової палати України.
  9. Строк дії договору.
  9.1. Даний договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до "31" грудня року підписання та в будь – якому випадку до виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
  9.2. Дострокове розірвання договору можливе лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
  10. Вирішення суперечок.
  10.1. Всі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами в ході виконання зобов’язань за Договором або у зв’язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
  10.2. В разі неможливості їх врегулювати шляхом переговорів, всі спори та суперечки підлягають вирішенню у Господарському суді в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  11. Додаткові умови.
  11.1. Внесення змін та доповнень до даного Договору здійснюється виключно в письмовій формі та набувають чинності в разі їх підписання уповноваженими представниками Сторін.
  11.2. Вся інформація стосовно даного Договору, в тому числі вихідні дані, реквізити сторін, специфікації та інші документи пов’язані з укладанням та виконанням Договору є конфіденційною інформацією у визначенні цього поняття статтею 21 Закону України "Про інформацію" та ч. 1 ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації", яка може поширюватись виключно за попередньою згодою другої сторони (письмово або засобом електронного зв’язку).
  11.3. Підписанням даного Договору Сторони надають одна одній згоду на включення їх персональних даних до бази персональних даних: контрагенти, а в подальшому на безстрокову обробку та безстрокове використання цих даних володільцем бази персональних даних, а також передачу персональних даних третім особам виключно в межах та на підставах, передбачених Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р., з текстом якого Сторони ознайомлені.
  11.4. Даний договір складений українською мовою в двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
  11.5. У випадку зміни адреси та/або реквізитів Сторони за Договором, протягом 3-х робочих днів дана Сторона зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону.
  11.6. Представники Сторін гарантують, що виконання зобов’язань за цим Договором не порушує права третіх сторін.
  11.7. Виконавець має статус платника єдиного податку, що передбачено Податковим Кодексом України. У випадку переходу на іншу систему оподаткування протягом терміну дії даного договору Виконавець зобов'язується повідомити про це Замовника додатково.
  12. Адреси та банківські реквізити сторін

  ВИКОНАВЕЦЬ:ТОВ "Клапкей"
  Код ЄДРПОУ 41955775
  Адреса: Україна, 36007, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Кучеренко, будинок 9, к.4 к.4

 • Договір оферта приватної хмари

  Документ на підході

 • Договір оферта веб хостингу

  ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІРпро надання послуг веб-хостингуДаний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб’єкта господарської діяльності (далі іменованого “Виконавець”) і містить всі істотні умови надання послуг (ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України). Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає Замовником. Терміни та визначення, що використовуються в ДоговоріСервер – програмно-апаратна обчислювальна система, яка виконує сервісні функції на запит клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів. Трафік – сукупний об’єм даних (файли, пошта, тощо), який проходить через сервер протягом певного проміжку часу. Хостинг – послуга надання дискового простору та фізичного розміщення даних на сервері, який постійно знаходиться в мережі.CPU (процесор) – потужність процесора, яка гарантується Виконавцем при наданні Замовнику Послуги згідно з обраним тарифним планом.RAM – оперативна пам’ять сервера, об’єм якої надається у відповідності із обраним Замовником тарифним планом. Проксі-сервер – сервер та/або програмне забезпечення, який виступає в якості посередника між комп’ютерами-клієнтами та/або серверами. Доменне ім'я (домен) – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється. Домен ідентифікується іменем домену. DNS-сервер – служби доменних імен, які містять конфігураційні файли зареєстрованого домену. Логін – унікальний для сервера Виконавця набір літер, цифр та символів, які в поєднанні з Паролем слугують ідентифікатором Замовника. Пароль – набір літер, цифр та символів, які в поєднанні з Логіном слугують ідентифікатором Замовника. Замовлення – електронне повідомлення, відправлене Замовником з сайту Виконавця (https://clapkey.com), яке включає номер замовлення, а також перелік Послуг Виконавця, які Замовник воліє отримати. Для формування замовлення Замовник заповнює форму на сайті Виконавця за посиланням https://my.clapkey.com/cart.php?a=checkout. Прийняте до виконання замовлення є невід’ємною частиною даного Договору. Система керування замовленнями – розділ сайту Виконавця, логін та пароль до якого надаються Замовнику після формування замовлення за посиланням https://my.clapkey.com/clientarea.php. У системі керування замовленнями зберігаються дані Замовника, перелік, дата та зміст надісланих Замовнику Виконавцем електронних повідомлень, перелік сплачених Замовником рахунків, активних Послуг. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження логіну та паролю до системи керування замовленнями. Веб-сайт Виконавця – веб-сайт, який знаходиться у мережі Інтернет за посиланням https://clapkey.com. Доступ до веб-сайту мають всі користувачі всесвітньої мережі Інтернет 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Спам це: • здійснення організованої масової розсилки інформації рекламного, комерційного чи агітаційного характеру іншим користувачам мережі без їх згоди; листів, що містять грубі та образливі вислови та пропозиції; розміщення в будь-якій конференції чи форумі повідомлень рекламного, комерційного, чи агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення дозволені правилами такої конференції чи форуму, або ж їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції чи форуму;• розсилання інформації отримувачам, які заздалегідь висловили своє небажання отримувати таку інформацію;• використання власних чи наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW та ін.) в якості контактних даних при здійсненні будь-якої з вищевказаних дій, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені дії. Послуга (послуги) веб-хостингу:• надання Замовнику унікального імені (логіну) та паролю, які дозволяють йому розміщувати дані на сервері Виконавця;• надання Замовнику логіну та паролю до системи керування замовленнями;• надання Замовнику дискового простору та інших технічних ресурсів на сервері Виконавця у відповідності з обраним тарифним планом, який вказаний на веб-сайті Виконавця;• отримання Замовником необхідних для використання веб-хостингу консультацій від служби технічної підтримки, контактні координати якої вказані на веб-сайті Виконавця. 1. Предмет Договору1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послугу вебхостингу згідно з обраним Замовником тарифним планом. Перелік тарифних планів та їх вартість опубліковані на веб-сайті Виконавця.1.2. Замовник зобов’язується оплатити вибрані ним Послуги або ті, що вже надаються, у відповідності до тарифів, вказаних на веб-сайті Виконавця.1.3. До складу Послуги не входять можливості прийому/передачі електронних повідомлень в офісі Виконавця, настроювання або діагностування персонального комп’ютера, модему або програмного забезпечення Замовника, навчання навичкам роботи у мережі Інтернет та користуванням персональним комп’ютером. 2. Вартість Послуг та порядок розрахунків2.1. Вартість Послуг, що надаються Замовнику за даним Договором, вказується на веб-сайті Виконавця.2.2. Виконавець надає Замовнику рахунок електронною поштою для передплати Послуг не менше як за 14 календарних днів до моменту закінчення розрахункового періоду. Замовник оплачує отриманий рахунок шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 14 календарних днів з дати формування рахунку, але не пізніше моменту закінчення розрахункового періоду. У разі повної або часткової несплати рахунку у вказаний термін, Виконавець має право призупинити надання Послуг до отримання повної оплати Послуг.2.3. Контактною електронною адресою (e-mail) є електронна адреса, вказана Замовником при формуванні замовлення, та зберігається у системі керування замовленнями. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність надання e-mail, та її працездатність.2.4. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України у формі передплати на період, встановлений Замовником для Послуги у системі керування замовленнями. Мінімальний період передплати Послуги становить 1 (один) місяць. У разі необхідності зміни періоду оплати Замовник повідомляє Виконавця за допомогою контактної електронної пошти, або проводить зміну періоду оплати через систему керування замовленнями.2.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність та своєчасність здійснюваних ним платежів за Послуги, які надає Виконавець за даним Договором.2.6. Всі банківські комісійні витрати за сплату рахунків Виконавця сплачуються Замовником2.7. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту повідомлення нових реквізитів за допомогою електронної пошти та/або публікації на веб-сайті Виконавця (https://clapkey.com), Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.2.8. При оформленні Замовником платіжних документів у розділі "Призначення платежу" обов’язково повинен бути вказаний номер отриманого Замовником рахунку. У разі відсутності номера рахунку у платіжному документі, Виконавець не гарантує зарахування отриманої суми як оплату передплачених Послуг.2.9. Виконавець може змінювати тарифи на надання Послуг. Нові тарифи доводяться до відома Замовника шляхом публікації на веб-сайті Виконавця та/або відправленням на контактну електронну адресу Замовника відповідного повідомлення. Замовник може не погодитись з таким підвищенням та розірвати Договір, про що повинен повідомити Виконавця протягом 10 календарних днів з моменту публікації на веб-сайті або отримання повідомлення. Відсутність відповіді Замовника на повідомлення про підвищення тарифів означає, що він погоджується з новими тарифами та всіма зобов’язаннями по сплаті. Зниження тарифів на Послуги проводиться Виконавцем без попереднього повідомлення. 2.10. Виконання Послуг підтверджується Актом прийому-передачі (далі надання послуг), який Замовник зобов’язується підписати протягом 5 календарних днів з моменту отримання Акту від Виконавця. 2.11. Сторони домовились, що по причині специфічності Послуг, які надаються Замовнику, Послуги вважаються наданими з моменту отримання Замовником на контактну електронну адресу логіну та паролю для користування Послугами. В разі внесення Замовником оплати на наступний період, Послуги вважаються наданими з моменту зміни періоду активності Послуги в системі керування замовленнями. Якщо Замовник має претензії до наданих Послуг, він надсилає претензії на поштову адресу Виконавця, або на адресу електронної пошти Виконавця не пізніше однієї доби з моменту отримання Акту надання послуг. Послуги вважаються виконаними належним чином, якщо від Замовника не надійшли претензії впродовж 30 календарних днів з моменту надання Послуг. 3. Права та обов’язки Сторін3.1. Виконавець зобов’язаний:3.1.1. Надавати послуги у відповідності з умовами вибраного Замовником тарифного плану Послуги.3.1.2. На запит Замовника надавати технічні консультації в об’ємі, необхідному для коректних взаємодій при виконанні умов даного Договору. 3.1.3. У разі незадоволення Замовником якістю наданих Послуг, та отримання письмового звернення про дострокове розірвання Договору, повернути Замовнику залишок сплачених коштів протягом 30 календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення, з вирахуванням вартості реєстрації доменного імені, якщо доменне ім'я було зареєстровано безкоштовно. Розрахунок залишку коштів проводиться на момент отримання письмового звернення від Замовника. 3.1.4. У разі порушення умов даного Договору попередити Замовника електронною поштою про виявлені порушення. 3.1.5. Повідомити Замовника про факти намагання третіх осіб зашкодити працездатності сайту Замовника, якщо наявність цих випадків потребує проведення спеціальних дій Виконавця.3.1.6. Надіслати Замовнику повідомлення після призупинення надання Послуг у випадках, передбачених п. 3.3.1 даного Договору.3.1.7. Не розголошувати та не використовувати інформацію, що стосується діяльності Замовника, яка стала йому відома під час виконання даного Договору.3.2. Замовник зобов’язаний: 3.2.1. При формуванні замовлення на Послугу надавати повну та достовірну інформацію. За наслідки, що виникли з причини некоректності внесених даних, Виконавець не несе відповідальності. При необхідності перевірки достовірності особи Замовника, надати усі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки. 3.2.2. Виконувати вимоги, викладені в Договорі. 3.2.3. Виконувати вказівки спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет. 3.2.4. Своєчасно передплачувати Послуги. 3.2.5. Підписувати Акти надання послуг та направляти їх Виконавцю протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання. У випадку неотримання Виконавцем підписаного Акту надання послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів або мотивованої відмови від підписання Акту, вважається, що надані Послуги або виконані роботи відповідають вимогам Договору та прийняті Замовником у повному об’ємі, що підтверджується Актом надання послуг, який підписаний Виконавцем. 3.2.6. Самостійно слідкувати за дотриманням норм етикету мережі Інтернет. 3.2.7. Не вживати ніяких заходів, свідомо чи ненавмисно, які можуть призвести до порушення функціонування програмного забезпечення та/або системи в цілому. 3.2.8. Дотримуватись вимог діючого законодавства України та міжнародного законодавства, в тому числі не розміщувати на сайті протизаконні матеріали (порнографія, пропаганда міжнаціональної, міжрасової, міжетнічної ворожнечі, тероризму, наркотиків і т.д.), не порушувати авторські права, суміжні та інші права третіх осіб. 3.2.9. Не покладати на Виконавця відповідальність за будь-якими позовами та відповідальність за заборгованості, збитки, затрати та витрати, включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових процесів та рішень суду, що прямо чи опосередковано стосуються Послуг Виконавця. 3.2.10. Дотримуватись Правил користування послугами віртуального хостингу та мережею Інтернет 3.3. Виконавець має право: 3.3.1. Повністю або частково призупинити надання Послуг у наступних випадках без попереднього додаткового попередження: • у разі недотримання Замовником умов даного Договору; • у разі неодноразового недотримання Замовником вказівок спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет; • якщо Виконавець вважає будь-які дії, вчинені Замовником через Послуги, надані Замовнику згідно даного Договору, такими, що завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим замовникам, або нормальному функціонуванню мережі; • у випадку, якщо Замовника було викрито в застосуванні несанкціонованого розсилання (спаму) в будь-якій формі; • у випадку порушення Замовником норм етикету мережі Інтернет, а саме використання ненормативної лексики у телефонній розмові або у листуванні зі спеціалістами Виконавця; • у випадку, якщо надання Послуги Замовнику зашкоджує діловій репутації Виконавця; • при отриманні відповідних рекомендацій або вимог від співробітників виконавчих органів влади України у випадку виявлення порушення норм законодавства України або міжнародного законодавства. 3.3.2. Служба технічної підтримки Виконавця не зобов’язана надавати консультації по загальному програмному забезпеченню, інформацію про яке можна отримати з відповідних посібників користувача стосовно даного програмного забезпечення, і не несе відповідальність за непрофесійні та некваліфіковані дії Замовника чи його представників. 3.3.3. При перевищених потребах Замовника до апаратних та інших наданих ресурсів, запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план, а при відмові Замовника – призупинити надання Послуг з поверненням невикористаних Замовником передплачених коштів. 3.4. Замовник має право: 3.4.1. Замовник має право протягом 30 (тридцяти) календарних днів, з дати початку надання послуг, відмовитися від наданих послуг Хостингу (за винятком: віртуального серверу, фізичного серверу) та отримати всю суму платежу назад, з вирахуванням вартості реєстрації доменного імені, якщо доменне ім'я було зареєстровано безкоштовно. 4. Відповідальність Сторін4.1. Виконавець не несе відповідальності: 4.1.1. За перебої в наданні Послуг, якщо вони були викликані діями Замовника та/або третьої сторони. 4.1.2. За будь-який збиток, завданий Замовнику внаслідок використання наданих Виконавцем Послуг, включаючи випадки, коли Замовник був проінформований про можливість таких збитків. 4.1.3. За зміст та достовірність будь-якої інформації, що передається або приймається шляхом надання Послуг. 4.1.4. За справність належного Замовнику устаткування та програмного забезпечення, що використовується Замовником. 4.1.5. За втрачений прибуток та/або дохід а також за непрямі збитки Замовника в період використання чи невикористання (повного або часткового) Послуг Виконавця, включаючи випадки, коли Замовник був проінформований про можливість таких втрат. 4.1.6. За технічний стан мережі, до якої підключений Замовник. 4.1.7. За зміст інформації, що розташована на веб-сайті Замовника. 4.1.8. За цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних Замовника на сервері Виконавця. 4.1.9. За проблеми, пов’язані з використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення. 4.1.10. За некваліфіковані дії Замовника щодо використання хостингу. 4.1.11. За працездатність програмних засобів, наданих Замовнику, у випадку, якщо Замовник, свідомо чи не знаючи, порушив їх працездатність, видалив або вніс зміни в системні чи службові файли. 4.1.12. За працездатність та придатність до використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого третьою стороною. 4.2. Замовник несе відповідальність: 4.2.1. За порушення чинного законодавства, здійснене ним або третьою особою шляхом використання Послуг, що надані Замовнику Виконавцем.4.2.2. За недотримання умов даного Договору.4.2.3. За недотримання термінів та порядку оплати Послуг.4.2.4. За збереження параметрів доступу до Послуги (логін та пароль) та за збитки, які можуть бути понесені в результаті несанкціонованого використання параметрів доступу до Послуги.5. Передача прав та обов’язків5.1. Кожна зі Сторін може передавати свої права та обов’язки за даним Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіалам, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що інша Сторона повинна бути письмово повідомлена не менше, як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передачі.5.2. Передача прав на Послугу іншій юридичній, фізичній або фізичній особіпідприємцю здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованими на сайті: https://clapkey.com/ в розділі “Документи”.6. Вирішення спорів6.1. Всі суперечки та розбіжності, що виникли в результаті виконання даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.6.2. У разі неможливості досягнення згоди між Сторонами, спір передається на розгляд суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю у порядку, визначеному чинним законодавством України. 7. Форс-мажор7.1. Жодна з Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, та їх виникнення засвідчено Торгово-промисловою палатою України.7.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно сповіщає про це іншу Сторону.7.3. Виконання даного Договору, в повному обсязі або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили продовжується більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.8. Термін дії та умови розірвання Договору8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами та діє протягом терміну, на який Замовником здійснена передплата Послуг.8.2. У випадку здійснення Замовником до закінчення терміну дії Договору передплати Послуг на наступний розрахунковий період, дія Договору продовжується автоматично на тих же умовах, які зазначені у даному Договорі.8.3. Даний Договір може бути розірваний: 8.3.1. На підставі пунктів 2.5, 2.10, 3.2.10, 3.3.1, 4.2.2 та 7.38.3.2. За бажанням однієї зі Сторін, про що має бути повідомлено іншу Сторону не менше як за 30 календарних днів до дати розірвання Договору.8.3.3. За взаємною згодою Сторін.8.3.4. Розірвання даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його невиконання або неналежне виконання.8.3.5. Розірвання Договору не звільняє Замовника від обов'язку сплатити Виконавцю заборгованості за надані Послуги.8.3.6. У разі дострокового припинення надання Послуг, Замовнику здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено, не повертається), за умови відповідного звернення Замовника. 9. Інформація9.1. Виконавець може в будь-який момент, без отримання окремого погодження Замовника, включати отримані від Замовника персональні дані до відповідної бази персональних даних Виконавця, публікувати у відкритих джерелах його персональні дані для виконання умов даної Оферти та здійснювати обробку таких даних відповідно до встановленої Виконавцем та законодавством України мети і з дотриманням законодавства України. 10. Заключні положення10.1. З моменту підписання даного Договору всі попередні угоди, домовленості, що стосуються предмету Договору, втрачають силу.10.2. Всі Додатки, Доповнення, Додаткові Угоди, поправки до даного Договору, підписані уповноваженими представниками обох Сторін, є невід'ємною його частиною.
  ВИКОНАВЕЦЬ  ТОВ "Клапкей"
  Код ЄДРПОУ 41955775
  Адреса: Україна, 36007, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Кучеренко, будинок 9, к.4 к.4
  E-mail: moc.yekpalc%40scod